Statuten

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken District Noord-Holland, gevestigd te Hoorn, waarin opgenomen de akte houdende partiële statutenwijziging, verleden voor een plaatsvervanger van mr. A.C.J. Böggemann, notaris te Amstelveen, d.d. 16 januari 2004.

Statuten district Noord-Holland KNV

NAAM EN ZETEL der Vereniging

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: District Noord-Holland van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, hierna ook te noemen District Noord-Holland. Zij heeft haar zetel te Hoorn. De vereniging is opgericht op tweeëntwintig september negentienhonderdeenenveertig en duurt voor onbepaalde tijd voort.

DOEL

Artikel 2

 1. De vereniging stelt zich ten doel het in algemene zin bevorderen van datgene dat bijdraagt tot een zo goed mogelijke eerste hulpverlening bij ongelukken.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
  1. het in zo breed mogelijke kring onder de aandacht brengen van de noodzaak van een goede eerste hulpverlening;
  2. het bevorderen van het geven van voorlichting over eerste hulpverlening;
  3. het bevorderen van het geven van onderricht in het algemeen dat vereist wordt voor een goede eerste hulpverlening;
  4. het verspreiden van geschriften en het aanschaffen en verspreiden van materiaal ten behoeve van de voorlichting, het onderricht en het daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  5. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  6. het samenwerken met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lichamen die zich in gelijke of verwante richting begeven;
  7. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

Middelen

Artikel 3

Het District Noord-Holland tracht het doel te bereiken langs wettige weg en wel door regelmatig overleg en nauwe samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, gevestigd te Maarn, hierna ook te noemen Kon.Ned.Ver.EHBO, en binnen de door de Kon.Ned.Ver.EHBO gestelde districtsgrenzen:

 1. het in zo breed mogelijke kring onder de aandacht brangen van de noodzaak van een goede eerste hulpverlening,
 2. het bevorderen van het geven van voorlichting hoe te handelen in geval van ongelukken,
 3. het bevorderen van het geven van onderricht in het algemeen dat vereist wordt voor een goede eerste hulpverlening,
 4. het verspreiden van geschriften en het aanschaffen en verspreiden van materiaal ten behoeve van de voorlichting, het onderricht en het daadwerkelijk verlenen van eerste hulp,
 5. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp,
 6. het samenwerken met rechtspersonen die zich in gelijke of verwante richting begeven,
 7. het toepassen van andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

LEDEN

Artikel 4

Leden van het District Noord-Holland zijn alle in het District Noord-Holland ingedeelde afdelingen.

Artikel 5

De afdelingen van het District Noord-Holland zijn de afdelingen van de Kon.Ned.Ver.EHBO als zodanig door het hoofdbestuur van de Kon.Ned.Ver.EHBO ingedeeld in het het District Noord-Holland.

Artikel 6

De toelating als afdeling geschiedt volgens door de Kon.Ned.Ver.EHBO gestelde regels.

Ereleden

Artikel 7

Op grond van uitzonderlijke verdiensten voor het District Noord-Holland kan de Districtsvergadering uitsluitend op voordracht van het Bestuur een natuurlijk persoon benoemen tot Erelid van het District Noord-Holland.

Beëindiging lidmaatschap

Artikel 8

Het lidmaatschap van het District Noord-Holland beëindigt door ontbinding van een afdeling, of doordat een afdeling niet meer voldoet aan de door de Kon.Ned.Ver.EHBO gestelde regels.

Artikel 9

De ontbinding van een afdeling geschiedt volgens door de Kon.Ned.Ver.EHBO gestelde regels.

Districtsbestuur

Artikel 10

Het District Noord-Holland wordt bestuurd door het Districtsbestuur, te kiezen door de Districtsvergadering uit de gewone leden van de tot het District Noord-Holland behorende afdelingen.

Artikel 11

Het Districtsbestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, samen vormend het dagelijks bestuur, en een even aantal overige bestuursleden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Districtsvergadering, en bedraagt minimaal vijf.

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar.

Jaarlijks treden bij toerbeurt een dagelijks bestuurslid en eenderde deel van de overige bestuursleden af volgens door het Districtsbestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. De voorzitter wordt in functie gekozen, terwijl de overige functies in een vergadering van het Districtsbestuur onderling verdeeld worden. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid valt de opvolger op de plaats van zijn voorganger in het rooster van aftreding.

Artikel 12

De voorzitter en secretaris tezamen vertegenwoordigen het District Noord-Holland in en buiten rechten.

Het Districtsbestuur behoeft machtiging van de Districtsvergadering voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen van het District Noord-Holland.

Verenigingsjaar

Artikel 13

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

Geldmiddelen

Artikel 14

De geldmiddelen van het District Noord-Holland bestaan uit :

 1. afdrachten door de Kon.Ned.Ver.EHBO
 2. subsidies
 3. schenkingen en overige baten

Districtsvergadering

Artikel 15

 1. De algemene vergadering van het District Noord-Holland, de zogenaamde Districtsvergadering, wordt gevormd door het Districtsbestuur en afgevaardigden van de afdelingen.
 2. Het District Noord-Holland houdt tenminste eenmaal per jaar, nadat de agenda van de algemene vergadering van de Kon.Ned.Ver.EHBO bekend is gemaakt, en uiterlijk vier weken voor die algemene vergadering, de Districtsjaarvergadering. Bovendien kan het Districtsbestuur een Districtsvergadering beleggen zo vaak het dit nodig acht, of indien dit wordt verzocht door drie of meer afdelingen onder opgave van de te behandelen onderwerpen.

Artikel 16

De oproep tot een Districtsvergadering geschiedt schriftelijk aan de afdelingen uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de vergadering, en onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.

Artikel 17

 1. Elke afdeling heeft het recht zich in de Districtsvergadering af te vaardigen door zoveel leden uit die afdeling, als de afdeling in deze vergadering stemmen mag uitbrengen. Dit aantal stemmen bedraagt, tenzij anders voorgeschreven door de Kon.Ned.Ver.EHBO, één per afdeling plus één stem per 50 leden of een gedeelte daarvan, welke de afdeling per laatstleden 31 december telde. Ongeacht het aantal leden zal een afdeling nimmer meer stemmen kunnen uitbrengen, dan de helft minus één van het totaal aantal in de vergadering uit te brengen stemmen. Het stemrecht kan alleen door de afgevaardigden van de afdelingen worden uitgeoefend.
 2. Het Districtsbestuur brengt drie stemmen uit.

Artikel 18

In de Districtsvergadering kan het woord worden gevoerd door de afgevaardigden van de afdelingen, de districtbestuursleden en de vertegenwoordigers van het bestuur van de Kon.Ned.Ver.EHBO. De voorzitter kan slechts bij uitzondering het woord verlenen aan anderen.

Artikel 19

De Districtsvergadering is toegankelijk voor alle leden van de afdelingen van het District Noord-Holland, voor gasten daartoe uitgenodigd door het Districtsbestuur en voor vertegenwoordigers van het bestuur van de Kon.Ned.Ver.EHBO

Artikel 20

In de districtsjaarvergadering dienen de volgende onderwerpen aan de orde te komen:

 1. jaarlijks:
  1. Verslag over het afgesloten verenigingsjaar door de secretaris,
  2. Verslag over het afgesloten verenigingsjaar door de penningmeester,
  3. Begroting voor het nieuwe verenigingsjaar,
  4. Verslag van de kascontrolecommissie,
  5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie,
  6. Periodieke bestuursverkiezing,
  7. Vaststellen plaats en datum volgende Districtsjaarvergadering,
  8. Behandeling agenda algemene vergadering van de Kon.Ned.Ver.EHBO, de daarin genoemde agendapunten en de daarbij gevoegde stukken,
 2. Zonodig wordt de agenda uitgebreid met verkiezing van het lid in het Hoofdbestuur.

Leiding van de vergaderingen

Artikel 21

De Districtsvergaderingen en de vergaderingen van het Districtsbestuur worden geleid door de voorzitter van het District Noord-Holland, of bij diens ontstentenis door zijn plaatsvervanger. De overige vergaderingen worden geleid door de daartoe door het Districtsbestuur aangewezen, of bij het ontbreken van een aanwijzing, door de in de betreffende vergadering aangewezen voorzitter. Bij onderwerpen de persoon van een voorzitter van een vergadering betreffende, neemt zijn plaatsvervanger, of een in de betreffende vergadering aan te wijzen persoon, lid van een afdeling in het District Noord-Holland, de leiding van de vergadering tijdelijk over.

Stemmingen

Artikel 22

 1. In de Districtsvergadering brengt iedere afdeling het toegestane aantal stemmen uit.
 2. In de overige vergaderingen brengt ieder persoon, lid van een afdeling van het District Noord-Holland, één stem uit. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Schriftelijke stermmen zijn alleen geldig indien zij uitsluitend de uitgebrachte stem bevatten.
 4. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij tenminste drie aanwezige afdelingen of tenminste tien procent van de in de vergadering vertegenwoordigde stemmen een schriftelijke stemming verlangen. De wijze van mondeling stemmen geschiedt naar inzicht van de voorzitter der vergadering.
  Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
 5. Verkiezing van natuurlijke personen geschiedt schriftelijk.
  Iemand is verkozen indien hij de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
  Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid behaalt, vindt er een tweede stemming plaats tussen degenen die het hoogste respectievelijk het op één na hoogste aantal stemmen op zich verenigd hebben. Indien na stemming over twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie gekozen is. In alle overige gevallen is niemand verkozen.
  Er vinden zoveel stemmingen plaats als er functies te kiezen zijn.

Artikel 23

 1. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit indien werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen alle rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Reglementen

Artikel 24

De Districtsvergadering kan een districtsreglement en overige reglementen vaststellen voor nadere regels binnen het district. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten en huishoudelijk reglement van de Kon.Ned.Ver.EHBO of met deze statuten.

Het Districtsbestuur kan reglementen vaststellen voor nadere regels binnen het district. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten en huishoudelijk reglement van de Kon.Ned. Ver.EHBO, met deze statuten, of met door de Districtsvergadering vastgestelde reglementen.

Werking der statuten en reglementen

Artikel 25

Waar statuten en reglementen met elkaar in strijd zijn, prevaleren de statuten en reglementen onderling met in acht neming van de hierna gegeven volgorde:

 1. Statuten van de Kon.Ned.Ver.EHBO
 2. Huishoudelijk reglement van de Kon.Ned.Ver.EHBO
 3. deze statuten
 4. het huisboudelijk reglement van het District Noord-Holland
 5. overige door de Districtsvergadering gestelde reglementen
 6. overige door het Districtsbestuur gestelde reglementen

Ontbinding

Artikel 26

 1. Het District Noord-Holland kan worden ontbonden op voorstel van de Districtsvergadering indien het District Noord-Holland niet meer voldoet aan de door de Kon.Ned.Ver.EHBO gestelde regels voor de vorming van een district, of indien het werkgebied voor het District Noord-Holland niet meer aanwezig is.
 2. Een besluit tot ontbinding wordt genomen met dezelfde vereisten die nodig zijn voor de wijziging van de statuten.
 3. Het dagelijks bestuur, of bij ontbreken daarvan het hoofdbestuur van de Kon.Ned.Ver.EHBO, is belast met de liquidatie.
 4. De bezittingen en baten na liquidatie vallen toe aan de Kon.Ned.Ver.EHBO

Statutenwijziging

Artikel 27

 1. In de statuten van het District Noord-Holland kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de Districtsvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van de statuten zal worden behandeld, en onder vermelding van de tekst van het wijzigingsvoorstel.
 2. Het besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin minstens twee/derde van de stemmen is vertegenwoordigd. Is niet twee/derde van de stemmen vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede districtsvergadering belegd, waarin over het voorstel zoals dat de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen kan worden besloten, mits met een meerderbeid van tenminste drie/vierde van de stemmen.
 3. De statutenwijziging treedt eerst in werking na goedkeuring van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO en nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.